Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Operatorem Serwisu www.clmconsulting.pl oraz Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako „ADO”) jest Consilium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-545),ul. Marszałkowska 58  posiadającą Numer KRS: 0000550504, NIP: 7010475027, REGON: 36114023

 2. Serwis internetowy pozyskuje informację o użytkownikach oraz o ich zachowaniu poprzez:

  • Zapisywanie w urządzeniach końcowych plików typu cookies (w języku potocznym znane jako „ciasteczka”),

  • Dobrowolne podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym,

 3. ADO gromadzi Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług i obsługi reklamacji,

  • realizacji obowiązków Consilium Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

  • ochrony praw Consilium Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach postępowań windykacyjnych i sądowych,

  • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych,

  • ADO może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, z którymi ADO ma zawartą umowę o współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków ADO przewidzianych prawem, ochrony praw ADO zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu ADO w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,

 • organom nadzorującym, sądom, organom władzy, w tym urzędom skarbowy, biegłym rewidentom, audytorom i innym osobom trzecim w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

 

ADO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. ADO wdrożyła u siebie Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych.

Ponadto, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,

 • sprostowania danych osobowych,

 • usunięcia danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • przenoszenia danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych są Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres lub innego organu nadzorczego. Jako Administrator, Consilium Sp. z o.o. jest obowiązana do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa albo do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: office@clmconsulting.pl

INFORMACJE DODATKOWE:

Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez ADO przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.clmconsulting.pl wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

 

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

 

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

 

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

LOGO%20consilium_edited.png